Com podeu sol•licitar la devolució de l’IRPF per maternitat?

Aquesta setmana, o la que ve, l'Agència Tributària implantarà una eina informàtica per agilitzar el procés per a reclamar la devolució de l'IRPF per maternitat.

L'Agencia Tributària segurament ens demanarà:

– Les nostres dades identificatives.

– Quan es va percebre la prestació per  maternitat.

– Un número de compte bancari per abonar la devolució.

Aquí trobareu més informació: http://www.stei.cat/privada/images/pdf/irpf_17-07-2018.pdf

Col·lectius de personal funcionari i laboral CAIB amb dret a gratificacions per serveis extraordinaris

El BOIB núm. 123, de 6 d'octubre publica l'Acord del Consell de Govern de 5 d’octubre de 2018 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari i laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball.

Oposicions CAIB: Cos auxiliar. dates repetició del segon exercici de les proves selectives – prova d’informàtica de l'1 al 30 de novembre.

El BOIB núm. 95, de 2 d'agost, publica la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 20 de juliol de 2018, de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis establert en la Resolució de 26 d’octubre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés al cos auxiliar de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

El segon exercici (torn lliure i promoció interna, inclosa la reserva de persones amb discapacitat) s’ha de desenvolupar de l’1 al 30 de novembre de 2018.

Carrera professional: llistes provisionals assoliment nou nivell de carrera

En relació a la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis general de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, us informam:

-Que les comissions en data d'11 de juny han fet pública a través de la intranet la llista provisional de persones que assoleixen un nou nivell de carrera i les que no.

-Que s'ha atorgat un termini de tres dies hàbils perquè les persones interessades puguin formular observacions o reclamacions per escrit a la proposta provisional..

Cos auxiliar. Ampliació del termini de presentació de reclamacions i/o al·legacions del segon exercici

Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 30 de maig de 2018  s'acorda ampliar el termini per efectuar reclamacions o sol·licitar la revisió del segon examen, del torn lliure i del torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, del cos auxiliar de l'Administració general de Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini de presentació d'al·legacions
fins dia 5 de juny, inclòs

El Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés al cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té previst publicar el dia 31 de maig, a darrera hora, una guia de resolució del segon exercici, juntament amb els arxius base de la  prova d’informàtica.

Pàgina 4 de 21