Nou acord de carrera i primera convocatòria ordinària

En la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals del 19 de desembre de 2017 es va signar l'Acord de modificació de l'Acord de carrera professional. Aquesta modificació resol una de les reivindicacions històriques de l'STEI Intersindical: la regulació de la carrera per a la gent que accedeix a un subgrup o nivell superior. A partir d'ara, qui accedeixi a

Així mateix, també estableix les condicions de reciprocitat entre les carreres de les diferents administracions.

En la mateixa sessió de la Mesa es va aprovar la Resolució de la primera convocatòria ordinària per progressar en la carrera professional. Estableix dues oportunitats: en la primera, el termini per presentar sol·licituds acaba el 28 de febrer del 2018; en la segona, el 31 de desembre del 2018. Això pot facilitar que, atès que les condicions de la progressió en la carrera s'han conegut de manera sobrevinguda, tothom que té sobrant tengui la possibilitat de progressar.

En aquest document explicam les principals novetats d'aquest acord, d'aquesta resolució i de l'Acord d'avaluació 360º per competències.

Convocades les oposicions (personal funcionari Serveis Generals)

El BOIB núm. 132 del 28 publica les convocatòries d'oposicions als cossos superior, gestió, administratiu, auxiliar, subaltern i d'advocacia de Serveis Generals de l'Administració de la CAIB. El termini per presentar-hi sol·licituds acaba el 17 de novembre. Podeu accedir a la pàgina que l'EBAP ha preparat específicament per a les oposicions.

Acords d'avaluació de competències, de requisits d'ocupació i de permisos, llicències i conciliació

A la darrera sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals totes les organitzacions sindicals i l'Administració vàrem signar dos acords.

En primer lloc, l'Acord sobre el sistema d'avaluació per competències, que preveu el sistema d'avaluació 360º. Aquest acord deriva de l'obligació que estableix l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i és condició imprescindible per posar en marxa la primera convocatòria ordinària de carrera professional.

En segon lloc, l'Acord pel qual es determina I'equivalència de determinada formació amb el requisit d'experiència per a l'ocupació de determ¡nats llocs de treball. Aquest acord deriva d'una antiga reivindicació de l'STEI Intersindical i permet substituir amb formació el requisit d'experiència en determinades àrees per ocupar determinats llocs de feina.

D'altra banda, podeu consultar l'Acord sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de
conciliació del personal funcionari, que es va signar el mes de juny..

Pàgina 7 de 21