Anul·lada la prova d'informàtica de les oposicions d'auxiliar

Segons informa l'EBAP el tribunal qualificador de les oposicions d'auxiliar administratiu ha anul·lat la segona prova (informàtica) de les oposicions al cos auxiliar administratiu de la CAIB. La nova data d'examen es comunicarà amb una antelació mínima de 10 dies hàbils.

Contra l'acord del Tribunal, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 58 de la llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en concordança amb l'article 121 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.