Informe d'auditoria interna de recursos humans funcionaris CAIB

Al BOIB núm. 192 del 22 de desembre de 2012 s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2012 pel qual s’aproven l’informe d’auditoria interna de recursos humans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals, la modificació corresponent de la relació de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de mesures derivades de l’auditoria que representin canvis d’adscripció de llocs de treball
Pàgina 7 de 7