El 12 de gener es farà la prova del borsí del cos superior

L'EBAP informa que la prova selectiva de la borsa del cos superior de l'Administració general de la CAIB es farà el dia 12 de gener. Properament es comunicarà la llista definitiva de persones admeses i l'hora i el lloc de realització de la prova.

Criteris per cessar personal interí

Aquesta instrucció regula els criteris que s'han d'aplicar per al cessament del personal funcionari i laboral interí al servei de l'Administració de la Comumitat Autònoma de les Illes Balears.

Bases i temaris borsí extraordinari cos superior

En la sessió del 9 de novembre de la Mesa Sectorial de Serveis Generals es varen aprovar les bases i el temari (clicau per a descarregar-lo) per constituir amb caràcter extraordinari borses d'interinitat del cos superior de l'administració general de la CAIB. Una vegada exhaurides les borses generades amb la llista de persones que han aprovat el primer examen de les oposicions, es podrà convocar un examen per constituir una borsa nova. En aquest examen, de 50 preguntes, cada resposta vàlida val 0,2 punts. Les errònies es penalitzen amb una tercera part d'aquest valor i les no contestades, no compten. A aquesta nota, s'hi pot sumar 0,75 punts pel nivell C2 de català i 0,25 punts pel nivell de català administratiu.

Anul·lada la prova d'informàtica de les oposicions d'auxiliar

Segons informa l'EBAP el tribunal qualificador de les oposicions d'auxiliar administratiu ha anul·lat la segona prova (informàtica) de les oposicions al cos auxiliar administratiu de la CAIB. La nova data d'examen es comunicarà amb una antelació mínima de 10 dies hàbils.

Contra l'acord del Tribunal, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 58 de la llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en concordança amb l'article 121 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Pàgina 2 de 7