Ajuts MUFACE

muface 2019 petit

muface2 2019 petit

Prestacions sanitàries
BOE núm. 157 de 28 de juny de 2014

Prestacions dentals
Dentadura completa 200 € 
Dentadura superior o inferior 100 € 
Peces / fundes i reconstruccions 20 € 
Empasts 10 € 
Implant òssies integrades 60 € 
Ortodòncia iniciada abans dels 18 anys 250 € 
Endodòncia 20 € 
Prestacions oculars
Ulleres d’ enfora o de prop (2 vidres per any natural) 20 € 
Ulleres bifocals/progressives 30 € 
Ulleres tele lupa, telescopis, filtres, etc. 180 € 
Substitució vidres (cada vidre) 10 € 
Substitució vidre progressiu/bifocal 15 € 
Lents de contacte (cada lent, dues per any natural) 20 € 
Lents d’un sol ús 30 € 
Lent terapèutica (cada lent) 40 € 
Ajudes prismàtiques per alteracions severes de la mobilitat ocular 80 € 
Altres prestacions
Audiòfon 300 € 
Laringòfon 1100 € 
Matalàs o matalasset antiàcars (amb compressor o sense) 125 € 
Bomba externa d’infusió contínua subcutània d’insulina Finançament total
segons procediment

 

Altres prestacions i ajuts
www.muface.es

Prestacions per malaltia o accident
 Assistència metge – hospitalària del mutualista i beneficiaris
 Prestació farmacèutica per el mutualista i beneficiaris
 Prestacions ortoprotèsiques per el mutualista i beneficiaris
Subsidi per incapacitat temporal del mutualista
Indemnització per lesions permanents no invalidants del mutualista
Ajuts econòmics en casos de part múltiple
Per fill minusvàlid
Ajut econòmic mensual per fill minusvàlid menor de 18 anys
Ajut econòmic mensual per fill minusvàlid major de 18 anys, amb una minusvàlid igual o superior a 65%
Ajut econòmic mensual per fill minusvàlid major de 18 anys, amb grau de minusvàlida igual o superior a 75 %, que necessiti l’ajuda d’una altra persona
Ajut econòmic per adquisició d’habitatge per el mutualista
Ajut per estudis universitarisdel mutualista i beques de residència per fills o orfes
Ajuts per jubilació del mutualista, subsidi de jubilació, prestació econòmica per gran invalidesa
Ajuts per mort
Ajut per mort de mutualista, subsidi de defunció als seus beneficiaris
Ajut per mort de beneficiaris, ajuda de sepeli al mutualista
Ajuts per situacions especials de necessitat, ajudes assistencials
Ajuts socio-sanitàries
Programa d’atenció a persones majors, a malalts psiquiàtrics crònics, a persones amb discapacitat, i a persones drogodependents
Altres ajuts
Vacances de la tercera edat per el mutualista i beneficiaris, d’acord amb el programa de l’IMSERSO
Termalisme social per el mutualista i beneficiaris d’acord amb el programa de l’IMSERSO
Accés a Centres de Majors, dependents de les distintes Administracions Públiques

 

Aclariments

L’ajut a l’atenció a disminuïts físics i a fills menors de 18 anys es reconeixerà a partir de la presentació de la sol·licitud i tindrà efectes econòmics a partir del mes següent.

L’ajut per a estudis es meritarà en l’exercici pressupostari immediat posterior al de l’inici de cada curs escolar. Termini de sol·licitud l’1 de gener al 30 de juny. Si es concedeix l’ajut del Fons Social, no es pot concedir la de MUFACE i a l’inrevés.