L'STEI reclama l'estiu per al personal cessat a 30 de juny. Actualització: tothom qui ho ha reclamat amb l'STEI ho està guanyant

Actualitzat a 14 de gener de 2019

Molta gent ja ho ha guanyat

Tothom qui ho va reclamar amb l'STEI està rebent des de mitjan desembre de 2018 unba carta certificada donant-nos la raó. Si és teu cas, fes-nos-ho saber.


És hora de reclamar l'estiu - juliol 2018

Amb la publicació de la Llei 6/2018, la majoria del Parlament de les Illes Balears empitjora les condicions laborals del professorat interí, per davall del que fixava la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, i encara més del que s'havien compromès amb l'Acord Marc.

L’STEI denuncia que amb la negativa a fer un nomenament al professorat interí, el perjudica en aspectes tan greus com és la manca de les retribucions íntegres dels dos mesos d’estiu, el període de cotitzacions corresponent i els serveis prestats vàlids per al barem de mèrits de la llista d’interinitats.

ACLARIMENT

La indemnització d'un mes es segueix cobrant. El que es podria reclamar és aconseguir tenir els dos mesos sencers, a més dels punts a les llistes d'interins, la cotització i l'antiguitat a les llistes.

Ens quins casos i què es pot reclamar?

Amb els serveis jurídics hem analitzat que, en alguns casos, si has fet els 165 dies de feina, el cessament de dia 30 de juny pot ser objecte de reclamació per no ajustar-se a la legalitat. Aquesta reclamació s’ha de fer de manera individual. Per això, si hi estàs interessat o interessada, ens pots consultar el teu cas, aportant els teus nomenaments i cessaments del curs 2017-18.

Què es reclama?

No es reclama la indemnització equivalent a no arriba una nòmina de sou, sinó que, com fa 6 anys, es puguin tenir els dos mesos sencers de sou, a més de la cotització, punts a les llistes d'interins i antiguitat per sexennis i sexennis.

Termini de reclamacions
La reclamació s’ha de tramitar al llarg d’aquest mes de juliol

Condicions per poder reclamar
Haver estat cessat dia 30 de juny i tenir 165 dies de nomenament, seguits o no

Contacte
www.stei.cat/seus

Qui no ha perdut l'estiu?

Per sort, i contràriament al què passa a gran part de l'estat espanyol, hi ha un gran col·lectiu de persones interines que mai han perdut el nomenament corresponent fins dia 31 d'agost, gràcies als continus pactes d'estabilitat que fins fa no res hem tengut a les Illes Balears, que fulminà la Conselleria per al curs 2018-19 i que reclamen arreu de l'estat. Les persones que mai han perdut l'estiu són:

 • Vacants (s'adjudiquen l'estiu i a principi de setembre)
 • Substitucions previstes per tot el curs escolar (s'adjudiquen l'estiu i a principi de setembre), a no ser que siguin cessats per incorporació del titular
 • Vacants sobrevingudes anteriors a 15 de gener

Història d'una mal anomenada recuperació de drets

1. Acord Marc - 2015

El 2015 l'STEI Intersidnical, ANPE i CCOO signàrem l'Acord Marc amb la Conselleria, per recuperar les condicions sociolaborals perdudes amb el Decret Llei 5/2012 den Bauzá i posteriors modificacions.

Amb aquest acord es pretenia recuperar, pel que fa a l'estiu, les mateixes condicions que s'havien tengut d'ençà del 1992 i fins el 2012. Per tenir l'estiu hi havia una sola condició:

 • Haver fet 165 dies de feina, no necessàriament de forma continuada, durant el curs.

Si era el cas, tenies un nomenament entre 1 de juliol i 31 d'agost, que, evidentment, tenia tots els efectes corresponents:

 • Dos mesos de sou.
 • Cotització dels dos mesos.
 • Antiguitat a les llistes d'interins.
 • Antiguitat per triennis i sexennis.
 • etc.

Amb l'Acord Marc, la Conselleria es comprometé a recuperar tot això.

2. Pressuposts 2018

Amb els pressuposts aprovats al final de 2017, el Parlament ja modificà el que la Conselleria havia signat el 2015. En aquest cas, es reduia considerablement la gent que podria tenir el nomenament de l'estiu. Només el tendrien els que complissin les següents condicions:

 • Tenir nomenament a 1 de juny (si fossis cessat a final de maig, ja no podries tenir l'estiu, per exemple)
 • Tenir 165 dies de nomenament durant el curs, seguits o no.
 • Només es cobrava fins que s'incorporés el titular, cosa que passava en la majoria de casos.

En aquest cas, però tothom que complís els requisits, sí que tendria els mateixos drets que abans del 2012.

3. Llei 6/2018 "Òmnibus"

A final de juny, el Parlament aprovà la Llei 6/2018 "Òmnibus", que modifica moltes normes i, entre elles, la llei de pressuposts. Entre altres coses, fa que en cap cas una persona interina que cobreixi subtitucions no tengui el nomenament entre 1 de juliol i 31 d'agost. Només dóna una indemnització d'un mes, però sense cap tipus d'antiguitat ni cotització.

Així, les condicions serien:

 • Haver fet 165 dies de feina, no necessàriament de forma continuada, durant el curs.

En aquest cas, no hi ha nomenament, sinó només una indemnització d'un mes. Per tant, els efectes són:

 1. Cessament a 30 de juny, com a tard.
 2. Liquidacions. Ja les teníem, res de nou. Són:
  • Liquidació per vacances no gaudides (2,5 dies per mes de feina fets)
  • Liquidació (part proporcional de la paga extra de Nadal).
 3. Indemnització d'un mes addicional (aquesta és la novetat), però que no inclou tots els conceptes, és a dir, no arriba a una nòmina completa.
  La suma entre les vacances no gaudides (punt anterior) i la indemnització seria entre un 60% del sou real dels dos mesos (en cas de 165 dies de feina) i, a molt estirar, l'equivalent a un 80% dels sou dels dos mesos (en cas dels 10 mesos de feina).
 4. Com que no hi ha nomenamet al juliol i agost (cosa que sí que teníem abans del 2012), es perden molts drets respecte del 2012:
  • Cotització dels dos mesos.
  • Antiguitat a les llistes d'interins.
  • Antiguitat per triennis i sexennis.
  • etc.

En resum, el Parlament empitjora les condicions laborals dels interins.