Oposicions professors amb titulació de tècnic superior o tècnic especialista

A la Mesa de dia 28 de Gener l’STEI-i va demanar al Director General de Personal docent que passarà amb els professors amb titulació de tècnic superior o tècnic especialista que estan contractats per la Conselleria com a interins:

"Ara que es convoquen oposicions aquest professorat, si no pot acreditar dos anys com a mínim d’experiència docent com interí a 31 d’agost de 2007, en l’especialitat a la qual vulgui accedir, quina serà la seva situació laboral? Podran continuar treballant sinó tenen el requisit de dos anys d’experiència?

Us adjuntam, per fer més entenedora la pregunta, l’apartat que hi fa referència de la convocatòria d’oposicions del 2010:

2.1.2.2 Requisits i condicions per a l’ingrés al cos de professors tècnics de formació professional:

a) Estar en possessió del títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o el títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència. Es consideren equivalents a efectes de docència en els procediments selectius d’ingrés al cos de professors tècnics de formació professional les titulacions de tècnic especialista i tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional corresponent, sempre que s’acrediti una experiència docent, com a professor interí, en la especialitat a la que vulgui accedir de, com a mínim, dos anys en centres educatius públics dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears a 31 d’agost de 2007.

Moltes gràcies per endavant i restam a l’espera d’una resposta per tal de poder transmetre-la al col·lectiu de treballadors i treballadores afectats."

 

Sito Caules. Menorca. Responsable de Formació Professional de l’STEI-i
M. Antònia Font. Mallorca. Secretaria d’ensenyament públic de l’STEI-i

 

DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENT