L'STEI Intersindical demana la convocatòria de la Mesa tècnica de català, constituïda a la Conselleria d'Educació, per tractar el document elaborat pel comitè d'experts sobre el model lingüístic escolar. També demana la presència dels membres que hi han treballat. 

L'STEI demana que es faci una presentació del document a la Mesa tècnica per a la normalització del català, l'òrgan que va demanar la seva constitució. Des de l'STEI Intersindical pensam que, un cop acabada la feina, ja fa mesos, és ben hora de fer-ne una presentació formal, del document. També volem que passi pel Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), òrgan que, amb una carta de la directora general de formació professional i formació del professorat, Sra. Maria Alorda, ens ha tramès el document.

Així mateix també demanam la presència dels membres del comitè d'experts per tal de poder rebre informació de primera mà de les persones que l'han elaborat, agrair-los la seva feina i tenir ocasió de plantejar-los els dubtes i les preguntes que ens pugui generar el document i al mateix temps poder tenir una estona amb ells per debatre i reflexionar sobre aquest tema. Entre les persones que en formen part hi ha el director del Departament de Pedagogia, Bernat Sureda; el doctor en Filologia Catalana, Joan Melià, el membre de la Secció Filològica de l'IEC, Nicolau Dols Salas, els senyors Miquel Sbert, Bartomeu Canyelles, Antoni Quintana, Bartomeu Quetglas i le senyores Maria Juan Garau, Bàrbara Sastre i Margalida Coll.

El document té dues parts. Una primera part de consideracions generals (Model lingüístic i model educatiu; Estatus legal de la llengua; Valoració del poliglotisme; Incorporació d'altres llengües; Acollida d'alumnat nouvingut; Millora de l'ensenyament de llengües) i una segona part d'observacions, recomanacions i propostes (El català, llengua pròpia del sistema educatiu; Aprenentatge d'altres llengües; Aprofitament del potencial lingüístic de l'alumnat; Atenció als nouvinguts; Formació per al professorat i titulacions; Formació lingüística més enllà de l'escola; Millora de l'ensenyament de llengües; Projecte lingüístic de centre; Ensenyament integrat de Llengües).

Un document dens i amb molts de punts per analitzar i consensuar tal com estableix l'Acord marc signat el 2015. 

Entre els noms que el componen, s'hi troba el del director del Departament de Pedagogia, Bernat Sureda; el doctor en Filologia Catalana, Joan Melià i el membre de la Secció Filològica de l'IEC, Nicolau Dols Salas. Les persones que el completen són Miquel Sbert, Bartomeu Canyelles, Antoni Quintana, Maria Juan Garau, Bàrbara Sastre, Margalida Coll i Bartomeu Quetglas.

Volem tv