Secretaria de la dona

Llei per a la Dona

S’aprova una Llei autonòmica amb la finalitat de fer efectiu el principi d’igualtat entre dones i homes (BOIB núm. 135 de 26 de setembre de 2006)