1. Per impartir docència de llengua catalana i/o en llengua catalana a qualsevol centre educatiu de les Illes Balears, a més dels requisits generals de titulacions establerts per la normativa vigent per exercir la funció docent, cal estar en possessió d’un dels certificats següents, segons correspongui:
    • Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l’educació infantil (CCI): habilita per a la docència en llengua catalana en el primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys).
      Segons la disposició transitòria primera de l’Ordre de FOLC, els tècnics superiors en educació infantil o amb titulacions equivalents acadèmicament o professionalment que treballen al primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) disposen fins al 31 d’agost de 2021 per obtenir aquest certificat.