Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 de gener de 2017, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social.