OPE zelador, llista puntuacions definitives fase oposició

Amb data 5 de juny de 2019 es publica al web del Servei de Salut la llista de puntuacions definitives de l'exercici tipus test de l'OPE del Servei de Salut de la categoria zelador/zeladora

 

Dins un termini de 20 dies hàbils, comptadors de de l'endemà de la publicació de la llista de persones que han superat la fase d'oposició, per a la fase de concurs aquestes han d'acreditar els mèrits que s'indiquen en l'annex 3 de la convocatòria, presentant els documents originals o fotocòpies compulsades en el Registre general dels Serveis Centrals o per qualsevol de les vies previstes per la llei 39/2015