OPE administratiu, llistat provisional qualificacions fase oposició

Amb data 6 de juny de 2019 es publica a la web de l'Ibsalut, els llistats provisionals de les notes de l'exercic de la fase d'oposició del Servei de Salut de la categorai administratiu/administrativa.

Les persones aspirants que observin errors en la consignació de les seves dades o qualsevol altre error mecànic o material, ho poden comunicar al Tribunal en el termini de cinc dies hàbils comptadors de de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes.