OPE Fisiorerapeuta, llistes definitives puntuacions fase d'oposició

Dia 7 de juny de 2019 es publica al web de l'Ibsalut les llistes definitives de puntuacions de la fase d'oposició de la categoria fisioterapeuta.

 

Les persones que han superat la fase d'oposició, dins el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació, han de presentar per a la fase de concurs els mèrits que s'indiquen a l'annex 3 de la convocatòria, presentant els els documents originals o fotocòpies compulsades en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes per la Llei 39/2005