OPE auxiliar administratiu. LListats definitius persones que han superat la fase d'oposició

Dia 10 de juny de 2019, s'ha publicat a la web de l'ibsalut els llistats definitius de les persones que han superat la fase d'oposició de la categoria auxiliar administratiu/administrativa.

 

Dins un termini de 20 dies hàbils comptadors de de l'endemà de la data de publicació de les llistes, les persones que han superat la fase d'oposició han d'acreditar els mèrits presentat els documents originals o fotocòpies compulsades en el Registre General del Serveis Centrals del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes per la LLei 39/1995