Nomenament personal estatutari fix i adjudicació de places OPE auxiliar d'infermeria

Al Boib núm. 41, de 25 de març de 2021, es publica la Resolució per la qual es nomena personal estatutari fix i s'adjudiquen les places a les persones que han superat el concurs-oposició per cobrir places vacants de la categoria cures auxiliars d'infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears (convocatòria 2017)

 

  • Es nomena personal estatutari fix de la categoria tècnic mitjà sanitari: cures auxiliars d'infermeria a les persones que figuren a l'annex 1 de la Resolució.
  • S'adjudiquen les places que s'indiquen a l'annex 2.
  • La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació. Perden aquest dret les persones que no s'incorporin a la seva destinació en aquest termini.

Boib