Borsa única IB-salut categoria tècnic/a especialista en laboratori. Llistes definitives mèrits

Dia 6 d'abril de 2021, es publica la llista definitiva amb les puntuacions finals dels aspirants, relativa a l'actualització de la borsa única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears, de la categoria tècnic/tècnica especialista en laboratori, així com la llista definitiva de persones excloses per no haver acreditat que compleixen els requisits.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació. O un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

Resolució  i llistes definitives

Model recurs