Borsa única IB-salut categoria tècnics especialistes. Llistats definitius

Dia 7 d'abril de 2021 es va publicar al web del Servei de Salut els llistats definitius amb les puntuacions finals dels aspirants, relativa a l'actualització de la borsa única per seleccionar personal esatutari temporal, de les categories tècnis especialistes.

 

Tambè s'han publicat els llistats d'exclosos per no haver acreditat els requisits.

Contra aquestes resolucions es pot interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes o un recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació.

www.ibsalut.es/borsa única