Borsa única IB-salut, nou tall categoria infermeria d'urgències d'AP

Dia 8 d'abril de 2021 es publica al web del Servei de Salut la resolució per la qual es fa un nou tall de la borsa única de la categoria infermer/infermera d'urgències d'atenció primària i es desisteix de la valoració de mèrits dels candidats d'aquesta categoria iniciat anteriorment.

  • S'obre un termini d'inscripció en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es ) perquè es puguin inscriure nous aspirants i per tal que els candidats ja inscrits puguin incloure nous mèrits.
  • El termini és de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució en el web del Servei de Salut (Data del tall 29/4/2021)
  • Recordar que els requisits i els mèrits que no apareguin el el web del candidat el dia en que s'estableix el tall no es tindran en compte ni es valoraran fins la següent actualització de la borsa.
  • Tota la documentació que acredita els requisits i justifica el mèrits al·legats haurà de presentar-se en format original, en fotocòpies compulsades o còpies autèntiques dels documents.
  • El nivell de coneixements de català exigit en aquest tall correspon al nivel B1. S'acceptaran totes les sol·licituds de participació, i els aspirants disposaran d'un termini de dos anys per acreditar el nivell de coneixement de català eixigit.
  • Queda sense sense efecte la llista provisional de puntuacions publicada en data 14 d'agost de 2020.

Resolució

 Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, o directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

Web IB-salut