Convocatòria concurs-oposició Ib-Salut categoria Auxiliar d'infermeria

Al BOIB Núm. 106, de dia 29 d'agost de 2017, s'ha publicat la Resolució per la qual es convoca un concurs-oposició per cobrir 253 places vacants de la categoria d'auxiliar d'infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

Es convoca un concurs-oposició per cobrir 253 places vacants, corresponents a l'oferta d'ocupació pública per a 2015, 2016 i 2017, d'acord amb la distribució següent:

  • 134 places per torn lliure, 10 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • 119 places per al tron de promoció interna, 8 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Les bases que han de regir aquesta convocatòria s'adjunten a aquesta resolució com a annex 1

El temari per a la fase d'oposició i bibliografia, s'adjunta com a annex 2

El barem de mèrits per a la fase de concurs, s'adjunta com a annex 3

Les recomanacions per a tramitar les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu, s'adjunten com annex 4

 

El termini per a presentar sol·licituds és d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació al BOIB.  Els interessats a participar en aquest procés selectiu poden emplenar la sol·licitud per mitjà del tràmit telemàtic publicat en el web <http://opoibsalut.caib.es> seguint les recomanacions que es publiquen en l’annex 4 d’aquesta resolució. Una vegada emplenada, l’han d’imprimir i presentar en un registre oficial. La simple inscripció telemàtica no té validesa.

El formulari també està disponible en format d’imprès en paper als Serveis Centrals del Servei de Salut (c/ Reina Esclarmunda, 9, de Palma), a les gerències territorials, a la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i a la Gerència del 061. Aquest formulari també està disponible en el web <www.ibsalut.es>. Les sol·licituds es poden presentar en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut, en els registres generals de qualsevol gerència del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En la sol·licitud presentada ha de figurar el segell de registre. L’original ha de quedar en poder de l’Administració i la còpia, en poder de l’interessat com a justificant. Si la sol·licitud es presenta en una oficina de Correus, ha d’anar dins d’un sobre obert perquè el funcionari corresponent la segelli i la dati abans d’enviar-la per correu certificat.

Podeu consultar el BOIB aquí