El passat 30 de juliol, l’empresa Acciona Medi Ambient, adjudicatària del servei públic de jardineria de l’Ajuntament de Palma, va comunicar al Comitè d’Empresa la seva intenció de dur a terme un canvi substancial de les condicions de feina.

Reunits els representants de l’empresa i dels treballadors, no s’ha arribat a cap acord sobre les modificacions. Tot i això, l’empresa ha ordenat aquesta modificació substancial amb efectes a partir del primer de setembre, que afecta sobretot la jornada i l’horari de feina.

La plantilla, reunida en assemblea el dia 12 d’agost, va acordar per majoria àmplia convocar una vaga indefinida, que començarà a les 0 h del dia 13 de setembre.

Les reclamacions són les següents:

  • Acciona Medi Ambient ha de retirar la modificació substancial de les condicions de feina que afecten l’horari i la jornada del personal, que dificulta conciliar la vida familiar amb la laboral. S’ha de mantenir l’horari de 7 a 14,30 h de dilluns a divendres.

  • S’han de disposar els mitjans humans necessaris i preveure el pagament d’hores extraordinaris per cobrir horaris i jornades de que no s’exigien en el plec de condicions anterior.