El BOIB núm 123, de 7 d'octubre publica les bases i la convocatòria per a la constitució d’un borsí extraordinari i urgent pel sistema de concurs pel torn lliure per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins tècnics de l’Ajuntament de Palma enquadrats en l’escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe superior, especialitat Economista, grup A, subgrup A1, que s’adjunten. El termini per presentar-hi les sol·licituds acaba dia 19.