El BOIB núm. 76, de 21 de juny, publica les bases específiques per a la creació d’una borsa de DUI, personal laboral, grup A, subgrup A2, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa.

Termini de presentació de les sol·licituds
fins dia 2 de juliol inclòs