LListes provisionals puntuacions examen OPE infermeria

Amb data 28 de juny de 2019 s’ha publicat al web de l’Ib-salut, www.ibsalut.es, les llistes provisionals de les qualificacions dels examinands de l’OPE de la categoria infermer/infermera.

Les persones aspirants que observin errors en la consignació de les seves dades o qualsevol error mecànic o manual, poden comunicar-ho al Tribunal en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals.

Diligència publicació

Torn Lliure

Torn lliure discapacitats

Torn promoció interna