Bestretes 2020

El personal estatutari del Servei de Salut pot demanar una bestreta de les seves retribucions, reintegrables sense interés, de tipus ordinària o extraordinària.

Beneficiaris

Personal estatutari fix o interí que es trobi en la situació de servei actiu

Termini

Durant els mesos de gener a desembre del 2020 es pot presentar la sol·licitud en el Registre General dels Serveis Centrals o en qualsevol dels Registres de les gerències