El BOIB núm. 123, de 7 d'oc tubre publica la convocatòria per a la constitució d’un borsí extraordinari i urgent pel sistema de concurs pel torn lliure per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins tècnics de l’Ajuntament de Palma enquadrats en l’escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a especialista, especialitat Delineant/a, grup C, subgrup C1, que s’adjunten.. El termini per presentar-hi sol·licituds acaba dia 19 .