Avui, dia 22 d’abril, s’ha reprès la negociació a la Mesa de les Administracions Públiques.

L’STEI Intersindical ha reiterat el posicionament pel que fa a les propostes per incloure a les bases generals, que ja va presentar en sessions anteriors, especialment les propostes de barems del concurs de mèrits i del concurs oposició.

Durant la sessió, també hem plantejat a les administracions que conformen la Mesa aquestes qüestions:

En relació amb el personal revertit, subrogat o fruit d’una cessió empresarial que hi pot haver a les administracions (tenim constància que això ja ocorre en alguns consells insulars i ajuntaments), com es valoraran a les bases els serveis prestats quan es tracti de places en situació d’abús de temporalitat? 

Què diran les bases de quina ha de ser la valoració que es donarà als serveis prestats del personal fix discontinu o contractat a temps parcial?

Les bases poden preveure que la plaça d'un funcionari de carrera que obtingui un lloc de la mateixa especialitat a la seva administració s’incorpori a les places que s'oferiran  a la resta d'aspirants, amb l’objectiu d’evitar que no es generin nous llocs interins?

S’han previst noves convocatòries extraordinàries de proves de català, amb la coordinació de l’EBAP i la Direcció General de Política Lingüística, tal com l’STEI ha reclamat en diverses ocasions, que permetin als aspirants disposar dels certificats abans que es posin en marxa les convocatòries de provisió previstes per la Llei 20/2021?

 

Al final de la sessió, hem citat diverses sentències que refermen algunes de les tesis que hem defensat pel que fa al pes de la valoració dels serveis prestats en el concurs oposició (un màxim del 32 % sobre el 40 % de la fase de concurs).