El BOIB d'avui fa públiques, entre d'altres, diverses convocatòries que poden ser del vostre interès

I. Concurs oposició pel torn lliure de 41 places de Treballador/a Social corresponents a la taxa d’estabilització de feina temporal de les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2017 i 2018 (pendent de publicació en el BOE per a l'inici del termini de presentació)

II. Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment dos llocs de treball de tècnic/a titulat/ada superior, especialitat jurídica.

III. Bases per a la constitució d'una borsa de treball de la subescala Auxiliar d'Administració General (any 2020) de l'Ajuntament de Binissalem.

IV. Decret d'aprovació de les bases per a la confecció d'una borsa de treball, pel sistema de concurs, d'operador/a de ràdio de l'Ajuntament de Calvià.

V. Decret d'aprovació de les bases per a la confecció d'una borsa de treball, pel sistema de concurs, d'encarregat/ada en cap mediambiental de l'Ajuntament de Calvià.

VI. Bases específiques per a la creació d'una borsa d'auxiliars administratius, personal laboral de l'Ajuntament de Pollença

Per a consultar-les, podeu visitar l'enllaç

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11110/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

I pel que fa la modificació dels increments retributius, ja podeu consultar el nostre web

http://stei.cat/general/index.php/205