General

Increment retributiu del 0'25% a la concertada

El BOIB núm. 153, de 9 de novembre de 2019 publica l’Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2019 pel qual es modifica l’annex 21 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, amb l’increment salarial establert en el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic

La pujada es veurà reflectida a la nòmina de novembre, i inclourà els endarreriments dels mesos de juliol a octubre.

Aquest increment del 0,25 % (respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018) amb efectes d'1 de juliol de 2019 estava condicionat a que el PIB a preus constants de 2018 arribàs al 2'5 %, fet que efectivament s’ha produït.

Vegeu el BOIB.

Vegeu les taules salarials actualitzades.

Es renova el Consell Escolar de Mallorca (CEM)

Dimarts dia 12 de febrer va tenir lloc, a la sala de plens del Consell Insular de Mallorca, el Ple de constitució del Consell Escolar de Mallorca (CEM). La sessió començà amb la benvinguda del Conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, Francesc Miralles Mascaró. Entre altres afers es va aprovar la Memòria de 2018, es va presentar el pla de feina de 2019, es va ratificar la selecció de l’entitat que formarà part del “grup n” que recau sobre l’assemblea 0-3, també es va presentar el Document Marc de la Comissió Tècnica 0-3, es van elegir els membres de la comissió permanent, de la qual l’STEI Intersindical en formarà part, es van nomenar els membres que formaran la Junta electoral que coordinarà, per primera vegada, l’elecció de la Presidència i la Vicepresidència del CEM, i també tindrà una comissió supramunicipal.

Llegeix més...

Jornades Innovació Educativa 2018 - Eivissa, Mallorca i Menorca

 

Després de l'èxit de la primera edició de les Jornades Educatives fetes el curs passat a Mallorca, les feim extensives a Eivissa i Menorca i en feim la segona edició a Mallorca

II Jornades Innovació Educativa a Mallorca

jornades educacio 2018 mallorca petit

7, 8, 9 i 10 de novembre de 2018

Sala d'actes de l'edifici Guillem Cifre de Colonya (UIB)

>> Inscripció oberta <<

Jornades Innovació Educativa a Eivissa

 

18, 19, i 20 d'octubre de 2018

Seu UIB Eivissa

>> d'inscripció oberta <<

 Jornades Innovació Educativa a Menorca

 

25, 27 i 28 d'octubre de 2018

Seu UIB Menorca (Alaior)

>> inscripció oberta <<

 

 

Guia de formació permanent

 

El 6 de maig de 2017 va entrar en vigor l'Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ordre de 14 d'abril de 2021 de modificació de l'Ordre de 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la CAIB.

Text normatiu consolidat Ordre de 24 d'abril de 2017 i Ordre de 14 d'abril de 2021.

Amb aquest article, intentam ajudar-vos a aclarir els principals dubtes que ens han arribat a l'STEI.

Principals novetats:

La nova normativa presenta, entre d'altres, les següents novetats:

 • En el cas que una persona participi en dues activitats a distància o més (activitats desenvolupades al 100% en aquesta modalitat) i aquestes coincideixin total o parcialment en el temps, només es pot reconèixer l'activitat que duri més hores. Aquest supòsit no és d'aplicació quan coincideixen activitats presencials o mixtes amb activitats a distància.
 • No es poden simultaniejar dos cursos de formació a distància, però sí un a distància i un presencial. També poden coincidir dos cursos de formació presencial.
 • El reconeixement de les activitats de formació permanent s’ha d’expressar en hores. No es computaran les fraccions d’hora i no es podrà computar cap activitat de menys de 8 hores, excepte en el cas dels formadors. El màxim d’hores que es poden reconèixer per a cada activitat formativa és el que estableix el pla quadriennal de formació permanent del professorat vigent.
 • No tenen dret a inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat les certificacions d'una activitat formativa amb els mateixos objectius i continguts d'una altra ja inscrita en aquest mateix Registre.
 • Es reconeixen 30 hores de formació en els casos següents:
  • Tutor de pràctiques del Màster de Formació del Professorat.
  • Tutor de pràctiques de la Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent exigida a l’article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.
  • Tutor de pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs-oposició d’accés als cossos docents.
  • Tutor de pràctiques dels interins novells en els cossos docents.
  • Tutor de pràctiques d’alumnes de grau i de postgrau que cursen estudis universitaris en què s’han de fer pràctiques en centres de l’administració educativa.
  • Tutor de pràctiques d'alumnes d'ensenyaments artístics superiors de centres dependents de l'Administració educativa de les Illes Balears.
  • Tutor de pràctiques d'alumnes de formació professional que cursen el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

Tens més dubtes?

Pel que necessitis, no dubtis a posar-te en contacte amb nosalltres. Tens el contacte a www.stei.cat/seus