Recuperació del complement d'incapacitat temporal per al personal estatutari

  • Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de desembre de 2019 pel qual es restableix el dret a percebre el complement d'incapacitat temporal

Durant els processos d'incapacitat temporal per contingències comunes i accident no laboral, el Servei de Salut de les Illes Balears completarà les prestacions econòmiques que les treballadores o treballadors afectats rebin de la Seguretat Social fins al 100 % del total de la retribució en la jornada ordinària, exceptuant-ne les quantitats percebudes en concepte d'atenció continuada i de productivitat variable.

Aquest complement s'ha de percebre des del primer dia de baixa fins al màxim legal, incloses les pròrrogues.

Quan la situació d'incapacitat temporal descrita en l'apartat anterior tengui una durada d'un dia o menys, s'entendrà justificada l'absència amb dret al complement per mitjà del corresponent comunicat d'incapacitat temporal o un informe mèdic d'atenció urgent.

Aquest acord entra en vigor a partir de dia 12 de gener de 2020.

Publicat al BOIB Núm.5 de 11 de gener de 2020

Adjudicacions places concurs de tresllats infermeria Ib-salut

Al BOIB núm. 147 del 29 d'octubre de 2019 s'ha publicat la Resolució definitiva del concurs de trasllats voluntari per a proveir places bàsiques  vacants de la categoria d'infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

De conformitat amb la base 7.2 de la convocatòria es determina que la presa de possessió de la nova plaça ha d'efectuarse en els terminis següents:

- Dins tres dies hàbils següents a la data del cesament si totes dues places estan situades en el mateix municipi.

- En 15 dies hàbils si estan situades en municipis diferents però en la mateixa àrea de salut.

- En un mes si estan situades en un municipi i una àrea de salut diferents o quan impliqui un canvi de servei de salut.

 

 

L’STEI Intersindical demana al Govern que no giri als empleats públics la factura de les retallades i el mal finançament

A la Mesa General d’Empleats Públics del dia 31 d’octubre de 2019 els representants del Govern balear varen explicar a les organitzacions sindicals l’Avantprojecte de llei de pressupostos generals de la CAIB i com afecta els empleats públics al servei de l’administració autonòmica.

Les mesures anunciades a la Mesa d’Empleats Públics condemnen el II Acord Marc d’Educació.

Després d’una llarga introducció sobre la desacceleració econòmica que ve i la manca de Pressupostos generals de l’Estat, l’administració autonòmica prendrà una sèrie de decisions:

  • Es congelaran les retribucions per a l’any 2020 (mesura supeditada a la possible aprovació dels Pressupostos generals de l’Estat).
  • Es respectaran els acords signats i es garanteix que es desenvoluparan durant el 2020.
  • No hi pot haver nous acords que impliquin despesa econòmica. (Alerta: això desdiu les paraules del conseller d’Educació de negociar un segon acord Marc).
  • S’imposaran restriccions a l’hora de contractar nou personal interí: es farà només en casos urgents i justificats.
  • Es continuaran els processos selectius iniciats el 2018.
  • Es mantenen les suspensions del 2019 (ajuts del fons social, complements retributius lligats a la productivitat i rendiment, realització de serveis extraordinaris fora de la jornada habitual...).

Una vegada més els empleats públics han de pagar la factura de les retallades. Demanam que aquest govern d’esquerres cerqui altres vies per quadrar els pressupostos. Els serveis públics són essencials per mantenir l’estat del benestar que la nostra societat es mereix.

Volem una sanitat, una educació i uns serveis socials de qualitat per poder garantir l’estat del benestar. Amb aquest escenari de previsió dels comptes públics autonòmics, cal posar damunt la taula de debat l’agreujant de l’infrafinançament del govern de l’Estat espanyol cap a les Illes Balears. Per això, l’STEI Intersindical exigeix un finançament just per a les Illes Balears i denuncia l’espoli fiscal a què ens sotmet el Govern espanyol.

Ib-salut. Acció social 2019. Ajudes per estudis i despesa sanitària

 Dia 15 d’octubre se publicaran les següents convocatòries:

 - Ajuts per estudis oficials del personal i dels seus fills de menys de 25 anys corresponents al curs acadèmic 2018/2019

 - Ajuts per despeses sanitàries corresponents a 2018-2019.

El termini per a presentar les sol·licituds d'ambdues convocatòries és del 15 d'octubre al 15 de novembre de 2019, tots dos inclosos. Una vegada emplenades les sol·licituds d'ajudes corresponents, s'han de registrar a les gerències de l’Ibsalut.

Trobareu la convocatòria publicada a partir del 15 d'octubre al següent enllaç d'internet:

https://www.ibsalut.es/professionals/recursos-humans/accio-social