OPE administratiu, llistat provisional qualificacions fase oposició

Amb data 6 de juny de 2019 es publica a la web de l'Ibsalut, els llistats provisionals de les notes de l'exercic de la fase d'oposició del Servei de Salut de la categorai administratiu/administrativa.

Les persones aspirants que observin errors en la consignació de les seves dades o qualsevol altre error mecànic o material, ho poden comunicar al Tribunal en el termini de cinc dies hàbils comptadors de de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes.

Borsa única Ib-salut, categoria tècnic especialista radioteràpia

Amb data 30 de maig de 2019 se publica al web del Servei de Salut les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos  i la llista d'admesos amb la puntuació de l'autobaremació, per constituir la borsa única  de selecció de personal estatutari temporal de la categoria tècnic/tècnica especialista en radioteràpia.

S'estableix un termini de 10 dies hàbils per a presentar la documentació que acrediti el compliment dels mèrits i els requisits.

Borsa única IB-salut categoria tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica

Amb data 3 de juny de 2019 s'ha publicat al web del Servei de Salut la llista definitiva amb les puntuacions dels aspirants de la convocatòria de borsa única de treball estatutari temporal de la categoria tècnic/tècnica en anatomia patològica.

També es publica la lista definitiva d'aspirants exclosos per no haver acreditat el compliment dels requisits.

Contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes o directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

LListes provisioanls de puntuacions OPE Servei de Salut categoria infermeria obstetricoginecològica

Dia 28 de maig de 2019 es publica a la plana web del Servei de Salut les noves llistes provisionals de puntuacions (qualificacions) dels exercicis de la fase d'oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermera obstetricoginecològica referents al torn lliure, torn de reserva per a persones amb discapacitat i torn de promoció interna.

També es publique les citacions per dur a terme la revisió  dels examens de les persones que ho van demanar.

Llistes