L'assetjament laboral a l'IBANAT

 

L'IBANAT disposa d'un protocol de prevenció i tractament dels casos d'assetjament moral, sexual i per raó de sexe des de 2018.

Totes les persones tenen dret a rebre un tracte respectuós i digne, a la salut en el treball, a ser tractades amb igualtat i a no patir cap discriminació en el lloc de treball.

L'IBANAT te gairebé cinc-cents treballadors, això suposa un ampli espectre de persones amb gèneres sexuals i amb diversitats afectives sexuals, creences religioses, polítiques, cultures i / o ètnies diferents.

Llegeix més...

Recordatori EPI incendis forestals.

Desde STEI-I volem recordar l'ús correcte de la màscara de protecció respiratòria d'incendis forestals.

El fum dels incendis forestals és principalment fruit de la ignició de combustibles vegetals vius i morts. Aquest fum és una barreja complexa de vapor d'aigua, partícules contaminants, monòxid de carboni, diòxid de carboni, hidrocarburs juntament amb altres químics orgànics, òxids de nitrogen, oligoelements i diversos gasos com l'acroleïna, formaldehid, diòxid de nitrogen i diòxid. També hi ha altres components, com els hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH), considerats cancerígens, i la pols aixecada, que pot contenir restes de sílice cristal·lina. La composició exacta de cada fum dependrà de múltiples factors com ara el tipus de combustible, la humitat, la temperatura, la climatologia i les condicions de vent, entre altres variables.

Llegeix més...

Comité Salut Laboral 21 març 2023

A continuació la informació més rellevant de la reunió del Comitè de Salut Laboral:

Punt 4 del punt del ordre del dia sobre vigilants d'àrees marines i l'aplicació de l'article 68.15 del conveni col·lectiu de l'IBANAT: Tots els treballadors que puguin esser susceptibles de patir un risc per la seva salut o integritat física es determina que la unitat mínima de feina serà de dos treballadors. En cas de discrepància serà el CSSL qui ho determinarà.

S'ha acordat a la comissió que es demanarà a la tècnica del servei de prevenció d'Eivissa que faci una avaluació i informe corresponent per ratificar les recomanacions del tècnic de prevenció de l'IBANAT i del tècnic de servei de prevenció Balear Vasco de Quiroga i del comitè de salut Laboral que aquest lloc de feina la unitat mínima de feina serà de dos treballadors. Si n'hi ha altre dubte a altres llocs de treball o feines concretes es podrà consultar amb es servei de prevenció Balear per mitjà del tècnic de l'IBANAT responsable de la feina.

Llegeix més...

Nous supòsits en els quals es podran fer hores extres

Al BOIB núm. 17 del 9 de febrer de 2021 s’han publicat un Acord del Consell de Govern pel qual s’estableixen els nous supòsits pels quals el personal de l’IBANAT podran fer hores extraordinàries.

Els nous supòsits són els següents:

  1. Personal amb tasques de direcció i execució en emergències.
  2. Personal amb tasques relatives a la prevenció i extinció d’incendis forestals, gestió forestal, espais naturals i espais recreatius, en relació amb els serveis prestats que excedeixen el nombre de serveis prevists en el Conveni col·lectiu de l’entitat, retribuïts en relació de llocs de treball per mitjà de les retribucions complementàries de dedicació especial, d’horari especial i de perillositat, d’acord amb les quanties establertes en el Conveni col·lectiu corresponent.

Subcategories

Pàgina 1 de 3