Aprovada l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 de funcionaris GOIB

Al Consell de Govern de 28 de novembre s'ha aprovat l'oferta d'ocupació pública 2022, amb un total de 332 places, 166 de promoció interna i 166 de torn lliure amb accés per oposició.

Es preveu que la convocatòria de promoció interna sortirà abans de 31 de desembre de 2022, conjuntament amb les ofertes d'ocupació pública de 2019, 2020 i 2021, amb un total de 312 places.

Les ofertes de torn lliure dels anys 2019, 2020 i 2021 es convocaran per concurs oposició (20-80).

Podeu consultar l’OPE 2022 als enllaços següents:

Concurs obert i permanent

Funció Pública preveu que el nou sistema de concurs obert i permanent per las funcionaris es convoqui un pic es resolguin la promoció interna de les ofertes publiques dels anys 2019, 2020 i 2021. La previsió és que la convocatòria d’aquest nou sistema de provisió sigui el juny de 2023.

Concurs de trasllats funcionaris: publicat al BOIB llista definitiva adjudicacions llocs de treball

 

Al BOIB núm. 117 del 6 de setembre de 2022 es publica la Resolució per la qual s’adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, objecte del procediment per proveir-los aprovat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre.

Llegeix més...

Concurs de trasllats: proposta definitiva d’adjudicacions de lloc de feina

En data 5 de setembre de 2022 es fa pública a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’EBAP la proposta definitiva d’adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’aquesta publicació.

Llista provisional personal interí amb dret a carrera professional

Al BOIB extraordinari núm. 105 del 9 d’agost es publica la Resolució amb la llista provisional amb indicació del nivell i els dies sobrers, del personal funcionari interí que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i que, perquè compleix els requisits establerts, accedeix mitjançant enquadrament extraordinari al sistema de carrera professional horitzontal.

  • S’estableix un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista en el BOIB, perquè les persones que no hi estiguin d'acord puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes. El termini finalitza el 24 d’agost.
  • Les persones que es troben en alguna de les situacions previstes en l'apartat quart dels antecedents d'aquesta Resolució que seran enquadrades en els termes establerts en els acords, o, si escau, podran sol·licitar la revisió de l'enquadrament del qual ja gaudeixen o bé exercir el dret d'opció que s'hi preveu. Les situacions esmentades són les següents:
Llegeix més...
Pàgina 1 de 11