Estabilització concurs oposició C2: llistes provisionals d’aspirants que han superat l’exercici i publicació del qüestionari i de les respostes.

En data 15 de gener de 2024, es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants que han superat l'exercici del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del subgrup C2 de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de set dies hàbils des de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

Llegeix més...

Promoció Interna: relació definitiva d’aspirants que han superat la fase d’oposició i presentació de mèrits de la fase de concurs

Al portal de l’opositor de la CAIB s’ha publicat la llista definitiva de la fase d’oposició i el termini per presentar els mèrits de la fase de concurs (des del dia 10 al dia 19 de gener de 2024).

A més, s’annexa el model de relació de mèrits per a la fase de concurs del torn de promoció interna per als cossos generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Els mèrits inscrits en l'expedient de personal de la Direcció General de Funció Pública de la CAIB també s'han d'al·legar, si bé per això és suficient fer una remissió genèrica a tots els mèrits que hi consten inscrits, sense detallar-los ni presentar cap document per acreditar-los.

Per això, s'ha de marcar la casella en el model de presentació de mèrits corresponent creada a l'efecte.)

Promoció interna funcionaris: llista provisional de persones que han superat la fase d’oposició

D'acord amb el punt 13.1.1 de les bases de la convocatòria i finalitzat l'exercici de la fase d'oposició, els tribunals per a l'ingrés pel torn de promoció interna als cossos general i especial de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fan públiques les llistes provisionals de les persones que han superat la fase d'oposició.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar la reclamació oportuna.

Podeu consultar les llistes esmentades en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es), accedint al cos corresponent i en la seu electrònica www.caib.es.

Les persones que participen pel torn de reserva amb discapacitat poden consultar les llistes indicades mitjançant la Consulta Personal.

Pàgina 1 de 17