Publicades llistes definitives de l'exercici de promoció interna

En data 20 de desembre de 2023, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat l'exercici de les proves selectives per a l'ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S'informa que, arran les al·legacions presentades i posterior deliberació dels Tribunals, les preguntes a corregir o a eliminar de l'examen de dia 25 de novembre de 2023, per subgrups, són les següents:

Llegeix més...

Borses millora temporal de l'ocupació: llista definitiva de mèrits

En data de 12/12/2023 es publica la llista definitiva de valoració de mèrits del concurs per constituir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, borses de personal funcionari de carrera per cobrir places de funcionari dels cossos generals de l'Administració de la CAIB, pel sistema de de nomenament provisional per a millora de l'ocupació.

La documentació acreditativa de les situacions de desempat s'ha de presentar en el termini de cinc dies hàbils fins dia 19/12/2023- des de la publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits. Aquesta documentació s'ha de presentar d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar tota la informació a la pàgina web http://oposicions.caib.es

Cossos facultatius superiors: llista provisional baremació

En data 30/11/2023 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants.

Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades poden sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat l'EBAP comunicarà en la pàgina web http://oposicions.caib.es la data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

Podeu consultar la llista esmentada en la pàgina de l'especialitat del portal de l'opositor

Pàgina 3 de 18