Concurs de trasllats: proposta definitiva d’adjudicacions de lloc de feina

En data 5 de setembre de 2022 es fa pública a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’EBAP la proposta definitiva d’adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’aquesta publicació.

Llista provisional personal interí amb dret a carrera professional

Al BOIB extraordinari núm. 105 del 9 d’agost es publica la Resolució amb la llista provisional amb indicació del nivell i els dies sobrers, del personal funcionari interí que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i que, perquè compleix els requisits establerts, accedeix mitjançant enquadrament extraordinari al sistema de carrera professional horitzontal.

  • S’estableix un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista en el BOIB, perquè les persones que no hi estiguin d'acord puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes. El termini finalitza el 24 d’agost.
  • Les persones que es troben en alguna de les situacions previstes en l'apartat quart dels antecedents d'aquesta Resolució que seran enquadrades en els termes establerts en els acords, o, si escau, podran sol·licitar la revisió de l'enquadrament del qual ja gaudeixen o bé exercir el dret d'opció que s'hi preveu. Les situacions esmentades són les següents:
Llegeix més...

Oferta pública 2019, 2020 i 2021

A la darrera Mesa Sectorial de Serveis Generals s’ha aprovat els sistemes que regiran les oposicions de les ofertes públiques de 2019, 2020 i 2021 per al personal funcionari.

Torn lliure:

Llegeix més...

Concurs de trasllats: proposta provisional d'adjudicació de llocs de feina

A la pàgina web de l’EBAP s’ha publicat la proposta provisional d’adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades hi poden formular reclamacions i/o sol·licitar audiència en el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data d’exposició pública de la proposta provisional en la pàgina web de l’EBAP i en el tauler d’anuncis de l’EBAP (27 i 28 de juny).

Concurs de trasllats: aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals

Avui, 14 de juny, al web de l’EBAP s’ha publicat la relació d'aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els aspirants disposen d’un termini de CINC dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista (del 15 al 21 de juny), per esmenar l’acreditació dels mèrits amb defectes formals que consten a la relació.

Han de presentar la documentació corresponent en el Registre General de l’EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració. Si el candidat presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic, dins el termini esmentat ha d’avançar-la necessàriament a la Comissió, perquè es pugui valorar el mèrit corresponent mitjançant el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Pàgina 8 de 18