Al BOIB núm. 165 del 20 de desembre de 2022 s’ha publicat la Resolució per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a diverses categories del personal laboral al servei de la CAIB.

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució al BOIB (fins dia 9 de gener de 2023)