Concurs de trasllats funcionaris CAIB

A la Mesa Sectorial de dia 12 de juny la direcció general de Funció Pública ens va comunicar que hi haurà un concurs de trasllats abans d'octubre, hi podran participar tots aquells funcionaris de carrera que no varen guanyar una plaça al darrer concurs.

Per a aquells que no duguin els dos anys de permanència o que varen treure una plaça al darrer concurs, podran presentar-se a les places que surtin de la seva Conselleria.

Les places afectades seran les ocupades per comissions de serveis i les cabdalies ocupades per interins

Publicacions d’interès al BOIB (13/06/2024)

Al BOIB del 13 de juny s'ha publicat la següent informació d'interès:

  • S’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general de la CAIB.
  • S’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari dels cossos generals a l’Administració general de la CAIB, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2022.
  • S’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat el procés selectiu per a l’ingrés pel torn de promoció interna vertical al cos superior, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la CAIB.
  • S’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat el procés selectiu per a l’ingrés pel torn de promoció interna vertical al cos auxiliar administratiu per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la CAIB.

Signat l'acord que regula les borses de millora de l'ocupació ("promoció interna")

En la sessió del 12 de juny de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, l'Administració i la majoria absoluta dels sindicats vàrem signar un acord que desplega l'article 82.bis de la Llei 3/2007, de funció pública de les Illes Balears. Aquestes borses permeten al personal funcionari de carrera accedir a llocs un grau superior sempre que es disposi de la titulació requerida.

Llegeix més...

Les reduccions per guarda legal o atenció directa es podran compactar en dies complets

La Mesa Sectorial de Serveis Generals ha aprovat per unanimitat un acord que permetrà compactar setmanalment en dies complets les reduccions de jornada per guarda legal o atenció directa.

Fins ara, les reduccions de jornada per guarda legal o atenció directa no es podien acumular en dies complets

A partir de la publicació d'aquest acord, amb una antelació mínima de quinze dies, es podrà sol·licitar compactar aquest temps en dies complets (amb una periodicitat setmanal). Per a poder compactar aquesta reducció en jornades completes, és necessari que no es vegin afectades les necessitats del servei. (Cal recordar que aquest punt sempre ha de quedar acreditat: no n'hi ha prou amb una referència genèrica.)

Pàgina 1 de 17