Reclamació de devolucions taxes d’exàmens

Els aspirants que es van apuntar a distintes convocatòries del procés d’estabilització i, per coincidència de dia i hora, no varen poder presentar-se a algun dels exercicis, tenen dret a sol·licitar el retorn de taxes de les proves a les quals no es varen poder presentar.

A continuació s'adjunta l’enllaç al tràmit de la CAIB i del Consell de Mallorca (cal adjuntar justificant del pagament)

Dates exàmens OPE 2022

Se'ns ha informat que els dies 6 i 13 juliol es duran a terme les proves selectives, d'A1, A2, cossos generals i A1 i A2 facultatius, respectivament.

Publicació de les llistes d'aspirants que han superat el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per als cossos facultatius superiors i s'ofereixen els llocs de feina

En el BOIB núm. de 29, de 27 febrer de 2024, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per als cossos facultatius superiors i s'ofereixen els llocs de feina.

Estabilització concurs oposició C2: llistes provisionals d’aspirants que han superat l’exercici i publicació del qüestionari i de les respostes.

En data 15 de gener de 2024, es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants que han superat l'exercici del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del subgrup C2 de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de set dies hàbils des de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 16