Modificació de Relacions de Llocs de Feina

L’Administració ha presentat a la Mesa Sectorial del 3 de desembre diverses modificacions de la RLT. Entre altres modificacions, cal destacar la creació de nous llocs de feina a les conselleries següents: EBAP (31 places), Conselleria d’Afers Socials i Esports, Conselleria d’Educació i Formació Professional, Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, IBISEC, Funció Pública i Igualtat , Transició Energètica, Serveis Productius i Memòria Democràtica.

A més, hi ha un traspàs de llocs de feina des de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació a SEMILLA, amb efectes d’1 de gener de 2022. L’STEI Intersindical denuncià el menyspreu de l’Administració envers la part social, ja que aquest traspàs de funcionaris fou publicada al BOIB el 16 de novembre abans de la preceptiva negociació a la Mesa Sectorial.

Concurs de trasllats: ampliació termini presentació de sol.licituds

Al BOIB núm. 163 del 25 de novembre s'ha publicat la Resolució per la qual s'amplia en deu dies hàbils el termini per presentar sol·licituds de participació en el  procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per tant, el termini de presentació d'instàncies conclourà el dia 15 de desembre de 2021

El motiu és la publicació al BOIB d’avui, 23 de novembre, de l'Acord del Consell de Govern de 22 de novembre de 2021 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de dia 22 de març de 2013 en relació al requisit d’experiència per ocupar llocs de treball concrets, atès que l'Acord esmentat afecta a aquest procediment de provisió.

OPE 2018: nou calendari exercicis

L'EBAP ha fet públic la previsió de calendari d'exercicis dels processos selectius ja convocats corresponents a l'OPE de 2018 per a l'ingrés en els cossos següents: subaltern, auxiliar, gestió i els diferents cossos facultatius superiors convocats.

Pàgina 10 de 15