Concurs obert i permanent

A la Mesa Sectorial del 13 de maig es va aprovar per unanimitat l’Acord que modificarà l’actual sistema de provisió del personal funcionari que serà substituït pel concurs obert i permanent. Aquest Acord tindrà efectes des de la seva publicació i en el període màxim d’un any es tramitarà com a decret.

Aquest nou sistema consistirà en:

  1. Concurs de mèrits. Per als llocs de feina genèrics que tenen establerta aquesta forma de provisió a la RLT, si bé també es podrà utilitzar pels llocs de feina singularitzats oberts a altres administracions. La convocatòria seran quadrimestrals (febrer, juny i octubre).
  2. Concurs específic. Per als llocs de feina singularitzats que tenen establerta aquesta forma de provisió a la RLT. La convocatòria per aquests llocs, excepte els oberts a altres administracions, es durà a terme de manera individualitzada.
  3. Lliure designació. La convocatòria es podrà dur a terme en qualsevol moment, de manera individualitzada.