Informacions procés d’estabilització funcionaris

Data publicació: 20/02/2023

Publicació de llistes informatives de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits. (Ànnex 1)

Es requereix les persones aspirants que figuren a l'ANNEX 2, perquè en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits al·legats en les seves declaracions responsables, els quals no estiguin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública de la CAIB , amb excepció de les titulacions acadèmiques i els certificats del coneixement de llengua catalana següents, que l'EBAP comprovarà d'ofici:

Llegeix més...

Convocatòria procés selectiu funcionaris CAIB (tron lliure i promoció interna)

Al BOIB núm. 165 del 20 de desembre de 2022 s’ha publicat la Resolució per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la CAIB.

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució al BOIB (fins dia 9 de gener de 2023)

Convocatòria procés selectiu cos facultatiu subaltern, escala suport instrumental, especialitat auxiliar de suport

Al BOIB núm. 165 del 20 de desembre de 2022 s’ha publicat la Resolució per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la CAIB.

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució al BOIB (fins dia 9 de gener de 2023)

Aprovada l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 de funcionaris GOIB

Al Consell de Govern de 28 de novembre s'ha aprovat l'oferta d'ocupació pública 2022, amb un total de 332 places, 166 de promoció interna i 166 de torn lliure amb accés per oposició.

Es preveu que la convocatòria de promoció interna sortirà abans de 31 de desembre de 2022, conjuntament amb les ofertes d'ocupació pública de 2019, 2020 i 2021, amb un total de 312 places.

Les ofertes de torn lliure dels anys 2019, 2020 i 2021 es convocaran per concurs oposició (20-80).

Podeu consultar l’OPE 2022 als enllaços següents:

Pàgina 6 de 15