Promoció interna funcionaris: llista provisional de persones que han superat la fase d’oposició

D'acord amb el punt 13.1.1 de les bases de la convocatòria i finalitzat l'exercici de la fase d'oposició, els tribunals per a l'ingrés pel torn de promoció interna als cossos general i especial de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fan públiques les llistes provisionals de les persones que han superat la fase d'oposició.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar la reclamació oportuna.

Podeu consultar les llistes esmentades en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es), accedint al cos corresponent i en la seu electrònica www.caib.es.

Les persones que participen pel torn de reserva amb discapacitat poden consultar les llistes indicades mitjançant la Consulta Personal.

Procés selectiu 2023 intervenció i auditoria (OPE 2022)

S'informa que en data 21/12/2023 s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es modifica el calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'intervenció i auditoria de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els exercicis s'han de desenvolupar d'acord amb el calendari següent:

  • Primer exercici: de l'1 de juny de 2024 al 31 de juliol de 2024.
  • Segon exercici: de l'1 de setembre de 2024 al 31 d¿octubre de 2024.
  • Tercer exercici: de l'1 de març de 2025 al 30 d¿abril de 2025.

Convocades proves selectives oposicions funcionaris cossos facultatius

En data 21/12/2023 s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, als cossos de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Publicades llistes definitives de l'exercici de promoció interna

En data 20 de desembre de 2023, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat l'exercici de les proves selectives per a l'ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S'informa que, arran les al·legacions presentades i posterior deliberació dels Tribunals, les preguntes a corregir o a eliminar de l'examen de dia 25 de novembre de 2023, per subgrups, són les següents:

Llegeix més...
Pàgina 2 de 15