Borses millora temporal de l'ocupació: llista definitiva de mèrits

En data de 12/12/2023 es publica la llista definitiva de valoració de mèrits del concurs per constituir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, borses de personal funcionari de carrera per cobrir places de funcionari dels cossos generals de l'Administració de la CAIB, pel sistema de de nomenament provisional per a millora de l'ocupació.

La documentació acreditativa de les situacions de desempat s'ha de presentar en el termini de cinc dies hàbils fins dia 19/12/2023- des de la publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits. Aquesta documentació s'ha de presentar d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar tota la informació a la pàgina web http://oposicions.caib.es

Cossos facultatius superiors: llista provisional baremació

En data 30/11/2023 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants.

Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades poden sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat l'EBAP comunicarà en la pàgina web http://oposicions.caib.es la data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

Podeu consultar la llista esmentada en la pàgina de l'especialitat del portal de l'opositor

Reclamam la jubilació parcial per als funcionaris

(Aquí podeu consultar el díptic de la campanya que repartim pels centres de treball)


La Confederació Intersindical, de la qual forma part l’STEI Intersindical, va resoldre instar el Govern d’Espanya perquè reguli la jubilació parcial de les funcionàries i els funcionaris i l’equipari al personal laboral.

L'art. 67.4 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, de 12 d'abril de 2007, va reconèixer el dret de jubilació parcial dels funcionaris públics en establir que “procedirà la jubilació parcial, a sol·licitud de l'interessat, sempre que el funcionari reuneixi els requisits i condicions establerts en el Règim de Seguretat Social que li sigui aplicable”.

La publicació, però, del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va eliminar de l’EBEP aquesta modalitat de jubilació per als funcionaris.

Les enquestes de població activa indiquen que el nombre d'empleats públics va créixer de manera important entre l'última meitat de la dècada dels 80 i la primera meitat dels 90. El resultat és que un nombre significatiu del funcionariat amb més de 60 anys i amb una mitjana de 40 anys de serveis no pot, actualment, accedir a la jubilació parcial, ni tampoc a la jubilació anticipada per la important pèrdua de poder adquisitiu que comporta.

Llegeix més...

Novetats estabilització concurs de mèrits funcionaris

Des de Funció Pública han informat que, previsiblement, el 14 d’octubre es publicaran les llistes definitives i l’adjudicació del concurs de mèrits del procés d’estabilització del personal funcionaRI

La pressa de possessió serà el 18 d’octubre.

Pàgina 3 de 15