Modificació de la Instrucció 5/2021

Atesa la urgència de disposar de funcionaris interins del Cos Facultatiu Superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica s’ha modificat la Instrucció 5/2021 que fitxen els criteris per seleccionat aquest personal mitjançant oferta genèrica del SOIB. La modificació consisteix en reduir els mèrits a valorar, i es valorarà només els serveis prestats com a empleat públic en qualsevol administració i el nivell de coneixements de llengua catalana superior a l’exigit, a més del certificat de coneixement de llenguatge administratiu.

Com a conseqüència de la previsible exhauriment de diferents borses, l’Administració ens ha informat que seguiran aquest procediment en altres especialitats.