Al BOIB extraordinari núm. 105 del 9 d’agost es publica la Resolució amb la llista provisional amb indicació del nivell i els dies sobrers, del personal funcionari interí que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i que, perquè compleix els requisits establerts, accedeix mitjançant enquadrament extraordinari al sistema de carrera professional horitzontal.

  • S’estableix un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista en el BOIB, perquè les persones que no hi estiguin d'acord puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes. El termini finalitza el 24 d’agost.
  • Les persones que es troben en alguna de les situacions previstes en l'apartat quart dels antecedents d'aquesta Resolució que seran enquadrades en els termes establerts en els acords, o, si escau, podran sol·licitar la revisió de l'enquadrament del qual ja gaudeixen o bé exercir el dret d'opció que s'hi preveu. Les situacions esmentades són les següents:

6. El personal de l'àmbit de serveis generals que a data 31 de desembre de 2015 prestava serveis com a funcionari interí o personal laboral temporal en aquest àmbit, podrà sol·licitar als efectes administratius corresponents l'enquadrament inicial de nivell corresponent, d'acord amb el cos, l'escala o la categoria professional a 31 de desembre de 2015, amb caràcter extraordinari, en qualsevol moment.

Els efectes econòmics seran, prèvia sol·licitud de la persona interessada, a partir de l'1 de gener de 2021 sempre i d'acord amb els períodes de servei actiu en aquest període. En cas contrari, els efectes econòmics seran des de la sol·licitud.

7. El personal funcionari interí i el personal laboral temporal de l'àmbit de serveis generals que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i que amb posterioritat assoleixi la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en el mateix cos, escala, especialitat o categoria professional serà enquadrat d'acord amb els criteris que estableix l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria.

El personal funcionari interí i el personal laboral temporal de l'àmbit de serveis generals que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015, que posteriorment va assolir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en el mateix cos, escala, especialitat o categoria professional i que, d'acord amb el que estableix el punt 7.1 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal laboral i funcionari de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015, fou enquadrat en el nivell I de carrera professional podrà sol·licitar la revisió d'aquest enquadrament aplicant el que estableix l'apartat 1 d'aquest punt.

Els efectes econòmics seran, prèvia sol·licitud de la persona interessada, a partir de l'1 de gener de 2021.

8. El personal funcionari interí i laboral temporal que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i que posteriorment assoleixi la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en un cos, escala, especialitat o categoria professional diferent serà enquadrat d'acord amb els criteris establerts en l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria.

El personal funcionari interí i laboral temporal que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i que posteriorment va assolir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en un cos, escala, especialitat o categoria professional diferent i que, d'acord amb el punt 7.2 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal laboral i funcionari de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015, fou enquadrat en el nivell I haurà d'optar per continuar amb la carrera professional ordinària ja iniciada amb aquest enquadrament en el nou cos, escala o categoria professional com a funcionari de carrera o laboral fix o sol·licitar l'enquadrament extraordinari en el cos, escala o categoria en què prestava serveis en data 31 de desembre de 2015 amb els efectes que corresponguin i ser enquadrat en el cos, escala o categoria que ocupava com a funcionari interí o laboral temporal en data 31 de desembre de 2015.

Els efectes econòmics seran, prèvia sol·licitud de la persona interessada, a partir de l'1 de gener de 2021.

  • Les persones que es troben en alguna de les situacions previstes en l'apartat cinquè dels antecedents d'aquesta Resolució que percebran el complement de carrera professional horitzontal en els termes establerts. Les situacions esmentades són les següents:

12. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional d'origen a grups de titulació inferior

1. Quan el personal funcionari de carrera accedeixi —per ingrés o reingrés — a un altre cos o escala integrat en un grup de titulació inferior, iniciarà el progrés en el nou grup de titulació des del nivell que tenia reconegut en el cos, l'escala o la categoria d'origen, si bé se l'ha de retribuir d'acord amb les quanties establertes pel grup o subgrup en el qual es produeix l'ingrés o el reingrés.

2. Quan es tracti de personal laboral fix que accedeixi —per ingrés o reingrés— a cossos o escales de personal funcionari de grups de titulació inferior o a categories laborals incloses dins grups de titulació inferior al de la categoria professional, s'ha d'aplicar el mateix criteri que en el punt anterior.

3. El reconeixement dels nivells de carrera en el nou grup de titulació s'ha de dur a terme d'ofici. Els efectes administratius i econòmics del reconeixement, si escau, es retrotrauran a la data de la presa de possessió.

13. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional del personal laboral temporal i funcionari interí de l'àmbit de serveis generals

1. El personal funcionari interí i laboral temporal de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la CAIB que tengui reconegut algun nivell de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional i passi a prestar serveis, ja sigui com a personal funcionari interí i laboral temporal o com a personal funcionari de carrera o laboral fix, en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional dins el mateix grup de titulació ha de continuar percebent el complement de carrera corresponent al seu grup de procedència, i accedirà als següents nivells de carrera horitzontal des del nou cos, escala, especialitat o categoria professional d'acord amb la normativa que desenvolupi la carrera professional horitzontal.

2. El personal funcionari interí i laboral temporal de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la CAIB que tengui reconegut algun nivell de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional i passi a prestar serveis, ja sigui com a personal funcionari interí i laboral temporal o com a personal funcionari de carrera o laboral fix, en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrant en un altre grup de titulació superior ha de continuar percebent el complement de carrera corresponent al seu grup de procedència, si bé podrà iniciar la progressió de la carrera professional en el nou grup de titulació d'acord amb la normativa que desenvolupi la carrera professional horitzontal.

3. El personal funcionari interí i laboral temporal de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la CAIB que tengui reconegut algun nivell de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional i passi a prestar serveis, ja sigui com a personal funcionari interí i laboral temporal o com a personal funcionari de carrera o laboral fix, en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrant en un altre grup de titulació inferior, iniciarà el progrés en el nou grup de titulació des del nivell que tenia reconegut en el cos, l'escala o la categoria d'origen, si bé se l'ha de retribuir d'acord amb les quanties establertes pel grup o subgrup en el qual es presta serveis.

4. El reconeixement dels nivells de carrera en el nou grup de titulació s'ha de dur a terme d'ofici. Els efectes administratius i econòmics del reconeixement, si escau, es retrotrauran a la data de la presa de possessió.

14. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional del personal funcionari de carrera o laboral fix amb carrera professional reconeguda per passar a prestar serveis com a funcionari interí o laboral temporal a l'àmbit de serveis generals

1. El personal funcionari de carrera i laboral fix de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la CAIB que passi o hagi passat amb anterioritat a l'aprovació d'aquest Acord a prestar serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional, continuarà percebent el complement de carrera professional que té reconegut en el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional al qual pertany com a funcionari de carrera o laboral fix.

La progressió de la carrera professional en el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional en la qual presta serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal es durà a terme d'acord amb la normativa que desenvolupi la progressió en la carrera professional horitzontal ordinària.

2. Els efectes econòmics del personal de l'àmbit de serveis generals amb carrera professional reconeguda que actualment presta serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal seran a partir de la publicació d'aquest Acord, prèvia sol·licitud.

15. Homologació de la carrera professional horitzontal del personal funcionari interí i laboral temporal

1. El personal funcionari interí i laboral temporal de qualsevol administració pública que passi a prestar serveis en l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma mitjançant nomenament de funcionari interí o contractació laboral temporal i tengui reconegut en alguna administració pública algun nivell o grau de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional pot sol·licitar l'homologació d'aquesta sempre que, d'una banda i prèviament es determinin amb l'administració d'origen criteris d'homologació mitjançant convenis de conferència sectorial o altres instruments de col·laboració i d'acord amb el principi de reciprocitat i, de l'altra, el nou nomenament o contractació sigui a un cos, escala, especialitat o categoria professional equivalent al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional al del nomenament o la contractació en l'àmbit de serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La resolució que estimi l'homologació ha d'establir el nivell de carrera professional equivalent en aquest darrer àmbit.

Les retribucions que s'han de percebre seran les de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En tot cas, tindrà efectes econòmics des del primer dia del mes següent a la data en què s'hagi presentat la sol·licitud.

No es podrà progressar en carrera professional fins que no es desenvolupin normativament el procediment i els requisits corresponents.

2. El personal funcionari interí o laboral temporal que percebi el complement de carrera, ja sigui de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma, ja sigui a qualsevol administració pública, i passi a prestar serveis com a funcionari de carrera o personal laboral fix del mateix cos, escala, especialitat o categoria professional o equivalent de l'administració de procedència, per haver superat un procés selectiu, podrà sol·licitar l'homologació de la carrera professional.

El procediment d'homologació de la carrera professional s'ha de dur a terme a instància de part, i a la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar un original o una còpia compulsada de la resolució o qualsevol altre document que acrediti el grau o nivell de carrera reconegut, així com la referència a la normativa que regula la carrera professional en l'administració d'origen.

La resolució que estimi l'homologació, que suposarà l'adaptació de la seva progressió a la regulació establerta en l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha d'establir els efectes administratius i econòmics del nivell reconegut amb l'homologació. En tot cas, tindrà efectes econòmics des del primer dia del mes següent a la data en què s'hagi presentat la sol·licitud.

3. En el supòsit de personal estatutari temporal amb carrera reconeguda en el Servei de Salut de les Illes Balears que passi a prestar serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal o com a funcionari de carrera o laboral fix, de l'àmbit de serveis generals, en el mateix cos, escala, especialitat o categoria professional o equivalent de l'Ib-Salut, l'homologació retributiva és automàtica d'acord amb el quadre d'equivalència del punt 3.5 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015 mitjançant el qual es desenvolupa el punt 5è, carrera professional. La resolució d'homologació retributiva tindrà efectes des del dia d'inici del nou nomenament o contracte laboral. En el supòsit de personal que ja es troba en aquesta situació, la data d'efectes serà des de la publicació d'aquest Acord, amb la sol·licitud prèvia.