Data publicació: 20/02/2023

Publicació de llistes informatives de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits. (Ànnex 1)

Es requereix les persones aspirants que figuren a l'ANNEX 2, perquè en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits al·legats en les seves declaracions responsables, els quals no estiguin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública de la CAIB , amb excepció de les titulacions acadèmiques i els certificats del coneixement de llengua catalana següents, que l'EBAP comprovarà d'ofici:

-Els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

-Els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

-Els certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

L' acreditació dels mèrits s'ha de fer, si s'escau, mitjançant la presentació d'un escrit en la Seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

NOMÉS les persones aspirants incloses en l'annex 2 han d'acreditar, si escau, els mèrits al·legats, no la resta de persones aspirants.

IMPORTANT: es recorda que les puntuacions de l'annex 1 únicament reflecteixen el resultat de l'autobaremació de cada persona aspirant, una vegada esmenats els errors materials, aritmètics o de fets que aquests hagin al·legat. EN CAP CAS són puntuacions revisades pels Tribunals.

Annex 1: Llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació.

Més informació

https://www.caib.es/oposicions/annexos/ESTABILITZACIO/resoluc_llistainformativa_estabilitzaci_concursmerits_funcionari.pdf

Annex 2: Llista de persones aspirants requerides per a acreditar els mèrits al·legats en la declaració responsable.

Més informació

https://www.caib.es/oposicions/annexos/ESTABILITZACIO/Annex2_llista_requeriments_funcionaris_concurs_merits.pdf