Al BOIB núm. 117 del 6 de setembre de 2022 es publica la Resolució per la qual s’adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, objecte del procediment per proveir-los aprovat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre.


El termini de presa de possessió començarà a comptar-se des del dia següent al del cessament, el qual s'haurà d'efectuar dins els tres dies hàbils següents a la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


No obstant això, s'ajorna el cessament en el lloc de feina vint dies hàbils següents a la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb les propostes dels titulars de les conselleries.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones excloses poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució