Administració Local

Ajuntament de Palma, Oferta pública d'ocupació 2018

El BOIB núm. 147, de 24 de novembre, publica la Oferta pública d'ocupació 2018, de l'Ajuntament de Palma.

 

Auxiliar administratiu      25  
Enginyer industrial      1  
Enginyer tècnic industrial           1  
Treballador social      3  
Educador social      3  
Auxiliar biblioteca      2  
TAE M. Informàtica      2  
RESERVAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Auxiliar administratiu      1  
Treballador social      1
 
 

Ajuntament de Marratxí, bases i convocatòria de policia local

El BOIB núm. 148, de 27 de novembre, publica la convocatòria i les bases del procediment extraordinari de selecció per a la provisió, com a funcionaris de carrera, de dotze (12) llocs de feina d’agent de la Policia local de l’Ajuntament de Marratxí. Termini de presentació serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la seva publicació al BOE.

Ajuntament de Binissalem, borsa de treball de interventor / tresorer

El BOIB núm. 144, de 17 de novembre publica la convocatòria per a la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per la cobertura amb caràcter interí de la plaça d’Interventor/a, per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General de Funció Publica i Administracions Públiques de les Illes Balears per proveir interinament el lloc de feina, reservat a funcionaris/àries amb habilitació nacional de la subescala d’Intervenció-tresoreria, de l’Ajuntament de Binissalem. La provisió d’aquest lloc resulta necessària i urgent, ja que no ha estat possible la seva provisió per funcionari/a d’habilitació nacional d’acord amb els procediments dels articles 49 a 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Termini de presentació de les sol·licituds fins dia 30 de novembre inclòs.