Administració Local

Reunio de l'STEI Intersindical amb la vicepresidenta del Govern.

Hi ha el compromís de resoldre el litigi sobre els Acords de carrera professional de les administracions locals que la Delegació de govern ha impugnat

Aquest matí una delegació de l’STEI Intersindical ens hem reunit amb la Vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, per exposar-li una sèrie de temes.

Hem transmès el nostre suport a la política turística del govern de fer sostenible econòmicament i mediambiental la major activitat econòmica de les Illes i la necessitat de l’impost turístic.

També hem manifestat la insatisfacció referent a com ha quedat el Decret de Català a la Sanitat pública i que la nostra pretensió, simplement, es donar compliment a la Llei de Normalització Lingüística de 1986 i que hi hagi això, normalitat en l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits com a dret estatutari que tenim els illencs.

També li hem expressat la nostra preocupació per la paralització judicial de la carrera professional del personal empleat públic de distintes administracions locals com l’Ajuntament de Palma, del Consell de Mallorca, de l’IMAS i de l’Ajuntament d’Andratx, on l’STEI Intersindical hi tenim representació. Hem instat a la vicepresidenta a resoldre el litigi per donar emparament al cobrament de la carrera professional que ha esta fruit de la negociació legal i legítima entre la part social i cada una d’aquestes administracions.

En aquest tema, la vicepresidenta ens ha comunicat que hi ha el compromís del govern de resoldre el litigi sobre els Acords de carrera professional presos.

 

Ajuntament de Palma EMT Procés de selecció per cobrir places de Tècnics i Especialistes en manteniment

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca S.A., en la sessió de dia 3 d'octubre de 2017 va aprovar les bases que s'adjunten, que regiran el procés de selecció, per cobrir places de Subalterns, treballs auxiliars i iniciació professional, per les tasques xapa i pintura. El termini de presentació d'ofertes es de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, si el darrer dia fos dissabte, diumenge o festiu, aquest termini finalitzarà el proper dia hàbil.

Ajuntament de Palma, bases convocatòria borsí extraordinari i urgent pel torn lliure d’Economista

El BOIB núm 123, de 7 d'octubre publica les bases i la convocatòria per a la constitució d’un borsí extraordinari i urgent pel sistema de concurs pel torn lliure per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins tècnics de l’Ajuntament de Palma enquadrats en l’escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe superior, especialitat Economista, grup A, subgrup A1, que s’adjunten. El termini per presentar-hi les sol·licituds acaba dia 19.

Ajuntament de Palma, bases convocatòria borsí extraordinari i urgent pel torn lliure de Delineant/a

El BOIB núm. 123, de 7 d'oc tubre publica la convocatòria per a la constitució d’un borsí extraordinari i urgent pel sistema de concurs pel torn lliure per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins tècnics de l’Ajuntament de Palma enquadrats en l’escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a especialista, especialitat Delineant/a, grup C, subgrup C1, que s’adjunten.. El termini per presentar-hi sol·licituds acaba dia 19 .