Rebutjam l'avaluació final de primària

El PP va aprovar el RD de l’avaluació final de Primària unes quantes setmanes abans de les eleccions estatals.

L’STEI exigeix la seva inaplicació bo i tenint en compte la nova majoria absoluta parlamentària contrària a la LOMQE.

L’anterior govern del PP va aprovar acceleradament un Reial Decret 1058/2015 que regula l’avaluació final de Primària, en què es manté una revàlida de sisè que costarà 1.451.930 € i que suposarà un atac frontal als drets dels alumnes que finalitzen l’etapa (en total 482.000 alumnes). A més, s’afegeix un obstacle més per a l’aprenentatge i promoció dels alumnes. A una edat molt primerenca, tan sols amb onze o dotze anys fets, hom pretén sotmetre aquests al·lots a una mena de proves que condicionaran llur futur. Així mateix, el Ministeri augmenta la càrrega de feina dels professors i l’ensenyament se centrarà en la superació d proves i no en una formació acadèmica global i personal dels alumnes.

Les avaluacions externes suposen d’ignorar les condicions en les quals es desenvolupa l’aprenentatge, a més de la influència del context. El procés d’ensenyament-aprenentatge no és quelcom que es produeixi en un espai buit, en una caixa preparada a l’efecte per rebre «el coneixement», sinó que ha de tenir en compte les forces poderoses de l’entorn que decidiran com, quant i què s’ensenyarà. Aquesta mesura és una mostra important del desinterès per tot allò que no sigui retre comptes davant les competències i l’establiment de rànquings entre centres, i aprofundeix en el camí cap a l’oblit definitiu de la funció de justícia social que ha de complir l’educació i la seva substitució per una funció de selecció social.

Aquesta mena de proves implica un menyspreu envers la professionalitat del professor i, amb això, dels centres. Es menysté i s’ignora llur formació i capacitat per tal d’avaluar els mateixos alumnes, per detectar en quins aspectes hi ha problemes i com i quan abordar-los, des de quin enfocament i amb quins recursos. És restar la capacitat als centres per conèixer i abordar els problemes que puguin sorgir i cercar els mecanismes per resoldre’ls.

La LOMQE ha de ser derogada. Aquesta Llei no proporciona mitjans perquè els alumnes amb dificultats d’aprenentatge puguin superar-les. No hi ha programes per al reforç educatiu ni es posen messions per una educació que compensi les desigualtats socials, culturals i econòmiques que hi ha entre els alumnes.

Les avaluacions externes no aporten cap millora en el Sistema Educatiu. Suposen una duplicitat de funcions en el millor dels casos i un negoci en el pitjor. El responsable de dur a terme l’avaluació del procés d’aprenentatge com del procés d’ensenyament ha de ser l’equip educatiu dels centres. Tota la resta són eufemismes per disfressar pretensions clarament intervencionistes i mercantilistes. En aquest sentit i tot atenent a la nova representació parlamentària, l’STEI exigeix la inaplicació d’aital Reial Decret.

Demanam a la Conselleria d’Educació i al Govern Balear que no l’apliqui i animam les famílies que impedeixin que llurs fills se sotmetin en aquestes proves.

     Secretari general de l’STEI

Palma, 27 de gener de 2016